Hmrepeqmne opedknfemhe

nf033815 at mail.sitek.net nf033815 at mail.sitek.net
Tue Dec 10 11:45:29 PST 2019


Sb`f`el{e cnqond`!

Ophmnqhl hgbhmemh, eqkh d`mmne ohq|ln dk B`q me hleer vemmnqrh.

Dk reu jrn, hleer oepqnm`k|m{i jnlo|~rep, hkh p`anr`er b qtepe 
jnlo|~repmncn ahgmeq`, hkh onj` me hleer, mn nopedekemmn fek`er, 
bnglnfmn, m`xe opedknfemhe asder hmrepeqmn.

L{ opedk`c`el onqr`bjh jnlo|~repnb h jnlokejrs~yhu j mhl on 
pe`k|mn mhgjhl vem`l nornl h b pngmhvs, g` m`khwm{i h aegm`khwm{i 
p`qwer.

Opnhgbndhl lndepmhg`vh~ oepqnm`k|mncn jnlo|~rep` q g`wernl 
qrnhlnqrh qr`p{u jnlokejrs~yhu.

Nqsyeqrbkel qanpjs jnlo|~rep` "ond jk~w" on hmdhbhds`k|mnls 
g`j`gs k~ani qknfmnqrh, q onqkeds~yhl c`p`mrhim{l naqksfhb`mhel.

Opednqr`bkel b{cndm{e sqknbh dk nornb{u onjso`rekei:
- xhpnjhi `qqnprhlemr rnb`p`;
- hmdhbhds`k|m{i ondund h qsyeqrbemm{e qjhdjh;
- noep`rhbmne b{onkmemhe g`j`g`;
- dnqr`bj`, h nrop`bkemhe cpsgnb b pechnm{;
- k|cnrmne c`p`mrhimne naqksfhb`mhe h r.d.

M`x onkm{i op`iq-khqr B{ lnfmn onkswhr| on }kejrpnmmni onwre: 
opnqrn onxkhre ohq|ln q onlerjni "PRICE".

Jnmr`jrm{e reketnm{: (095) 747-72-31, 268-01-27, 268-49-33, om-or 
q 10 dn 19, qa q 11 dn 17.

M`deelq, wrn m`xe opedknfemhe me nqr`bhr B`q p`bmndsxm{lh.

P.S. Opednqr`bkel sqksch on p`gaknjhpnb`mh~, psqhthj`vhh, 
lndepmhg`vhh reketnmm{u `oo`p`rnb GSM.
 
 
 
 
 
 
 
 

More information about the cypherpunks-legacy mailing list